Topambassadeurs Topambassadeurs

1. Definities
1.1 Topambassadeurs: handelsnaam van E-retailers Waar in deze voorwaarden Topambassadeurs wordt genoemd, wordt mede E-retailers bedoeld.
1.2 Gebruiker: gebruiker van de door Topambassadeurs  aangeboden diensten, de studenten/werkzoekende.
1.3 Opdrachtgever: degene die via gebruik van de door Topambassadeurs aangeboden diensten van de diensten van een studenten gebruik maakt.

2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Op alle Overeenkomsten met Topambassadeurs, overige (rechts)handelingen van Topambassadeurs en gebruik van de door Topambassadeurs aangeboden diensten en de website www.topambassadeurs.nl zijn deze voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Topambassadeurs verwerpt hierbij de door anderen van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

3. Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door het aanmelden als ondernemer dan wel als Opdrachtgever, via www.topambassadeurs.nl
3.2 Topambassadeurs heeft het recht haar dienstverlening en/of deze voorwaarden aan te passen. Ingrijpende wijzigingen worden tenminste een maand voordat zij worden doorgevoerd aangekondigd via email of een publicatie op de website. Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan een kortere termijn gehanteerd worden.

4. Gebruik www.topambassadeurs.nl en andere door Topambassadeurs aangeboden diensten
4.1 Het is niet toegestaan om van www.topambassadeurs.nl gebruik te maken op een manier die anderen zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.
4.2 Het is niet toegestaan om de gegevens van ondernemers of studenten die door www.topambassadeurs.nl beschikbaar worden gesteld voor enig ander doel te gebruiken dan het individueel en gericht contact opnemen met de betreffende ondernemer of student. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk:

  • te gebruiken voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over eigen producten of diensten die geen betrekking hebben op het zelf vervullen of verstrekken van de betreffende opdracht (‘spamming’);
  • te gebruiken voor het aanbieden van werving en selectie diensten of andere vormen van arbeidsbemiddeling, ook als deze gericht zijn op de individuele gevraagde of aangeboden opdracht;
  • te verzamelen en op te slaan in een eigen database (‘harvesting’);
  • te gebruiken voor herpublicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden

4.3 Gebruikers verplichten zich te houden aan de ’spelregels’ onder hoofsdtuk 10.

5. Intellectueel eigendom
5.1 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Topambassadeurs onderdelen van www.topambassadeurs.nl  elektronisch of anderszins te kopiëren, te herpubliceren of er naar door te linken via het internet, behoudens voor zover noodzakelijk om gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
5.2 Het is niet toegestaan substantiële gedeeltes van de aan www.topambassadeurs.nl verbonden databases voor enig doel te kopiëren of te hergebruiken.
5.3 Het bepaalde in het meest actuele pricacy reglement is van toepassing.

6. Verzameling, verwerking en beveiliging gegevens
6.1 Door gegevens, zoals cv, NAW gegevens, beschikbaarheidgegevens, competenties en vakinhoudelijke bijdragen in te voeren op de website van Topambassadeurs of door deze anderszins aan te leveren aan Topambassadeurs , gaat de gebruiker er mee akkoord dat deze gegevens via de diensten van Topambassadeurs  elektronisch openbaar beschikbaar en doorzoekbaar ter beschikking worden gesteld via de website en diensten van Topambassadeurs en aldus toegankelijk zullen zijn voor gebruikers van de website en diensten van Topambassadeurs . Gebruikers stemmen ermee in dat Topambassadeurs  in publicaties in algemene termen melding maakt van welke bedrijven gebruik maken van haar diensten.
6.2 Door de in 6.1 bedoelde gegevens in te voeren staat de gebruiker ervoor in dat hij of zij hiertoe gerechtigd is en dat de betreffende gegevens juist, volledig en up to date zijn. Indien de gebruiker aangeleverde gegevens op de website aanpast of verwijdert zal Topambassadeurs de doorgevoerde aanpassingen en verwijderingen zo spoedig mogelijk op de website doorvoeren.
6.3 Topambassadeurs heeft geen verplichting de door juristen, advocaten of Opdrachtgevers ingevoerde gegevens te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid daarvan deze gegevens.
6.4 Topambassadeurs is gerechtigd de juistheid van ingevoerde gegevens te controleren en daartoe met derden (zoals opgegeven referenties) contact op te nemen. Bij ontdekking van mogelijk niet juiste of onvolledig ingevoerde gegevens en/of bij het vermoeden van inbreuk op de intellectuele eigendoms- en andere rechten van derden behoudt Topambassadeurs  zich het recht voor deze gegevens te verwijderen en/of alle van de betreffende persoon of organisatie ingevoerde gegevens te verwijderen.
6.5 Topambassadeurs is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming aangeleverde teksten in te korten, te verwijderen of de gebruiker nadere aanwijzingen voor aanpassingen daarvan te geven.
6.6 Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens geldt een privacy reglement.
6.7 Topambassadeurs aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ingevoerde gegevens onverhoopt worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Topambassadeurs .

7. Looptijd en einde van overeenkomsten
7.1 De Overeenkomsten die door ondernemers en studenten met Topambassadeurs gelden voor onbepaalde tijd.
7.2 Zowel de ondernemer, student als Topambassadeurs kunnen de Overeenkomst tussentijds opzeggen.
7.3 De opzegging door student of ondernemer geschiedt doordat de opzeggende partij ondubbelzinnig schriftelijk of per e-mail aan Topambassadeurs  te kennen geeft niet langer gebruik te willen maken van de diensten van Topambassadeurs .
7.4 Onverminderd de opzegging kan de gebruiker vergoeding verschuldigd zijn uit hoofde van het hierna in artikel 10.4 bepaalde.

8. Verhouding Topambassadeurs , ondernemers en studenten
8.1 Topambassadeurs wordt geen partij bij de overeenkomsten die tussen student en ondernemer tot stand komen als gevolg van, of met gebruikmaking van, de diensten van Topambassadeurs en Topambassadeurs aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, inhoud en uitvoering van dergelijke overeenkomsten.

8.2 Studenten en werkzoekende zijn niet in dienst bij Topambassadeurs , noch treedt Topambassadeurs op als haar opdrachtgever.

8.3 Topambassadeurs is niet verantwoordelijk voor welke vergoeding dan ook tussen Ambassadeur en opdrachtgever

9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien er zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet waarvoor Topambassadeurs aansprakelijk is voor geleden schade, geldt ter zake daarvan een maximum aansprakelijkheid van 1,250,000
9.2 Aansprakelijkheid van Topambassadeurs voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met informatie op www.topambassadeurs.nl en het gebruik ervan, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen wordt hierbij uitgesloten, behoudens het gestelde in het eerste lid.
9.3 Ingeval van overmacht aanvaardt Topambassadeurs geen enkele aansprakelijkheid.
9.4 Indien Topambassadeurs om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding (ex BTW) die Topambassadeurs in de 6 maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit van de betreffende student of ondernemer heeft ontvangen voor die diensten.
9.5 Door het aangaan van overeenkomsten met Topambassadeurs of anderszins gebruik van de diensten van Topambassadeurs vrijwaart de gebruiker Topambassadeurs tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit zijn gebruik van de diensten van Topambassadeurs en zal de gebruiker alle ter zake daarvan door Topambassadeurs gemaakte kosten vergoeden.


10. Overtreding, boete
10.1 Bij het in strijd handelen met enige bepaling van deze voorwaarden is de gebruiker direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, een boete verschuldigd van € 2.500,- euro per gebeurtenis, waarbij overtredingen aangaande verschillende ondernemers en studenten als separate overtredingen worden beschouwd. Deze boete geldt onverminderd de overige rechten van Topambassadeurs ter zake, waaronder begrepen het recht nakoming van de betreffende bepaling(en) te eisen en het recht op vergoeding van daadwerkelijk geleden schade.
10.2 In geval van betalingsverzuim is de schuldenaar voorts een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Topambassadeursad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend. Ingeval Topambassadeurs besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de schuldenaar, naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente.
10.3 Elke overtreding van het in artikel 4, 5  bepaalde geeft Topambassadeurs zonder ingebrekestelling het recht de overeenkomst met de overtreder te ontbinden. Bij ontbinding houdt Topambassadeurs het recht op volledige schadevergoeding. Daarnaast is Topambassadeurs gerechtigd overtreders zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de website en/of het gebruik van de diensten van Topambassadeurs te ontzeggen en de gegevens van de gebruiker van www.topambassadeurs.nl en de systemen van Topambassadeurs te verwijderen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle diensten van Topambassadeursis Nederlands recht van toepassing. Topambassadeurs streeft ernaar geschillen in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan zullen verschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.